Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost AIRTRIP AVIATION PRAGUE., IČ: 25656163, DIČ: CZ25656163, se sídlem Holubice, Holubice 258, PSČ 252 65, zapsaná v oddílu C vložce 58589 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Zprostředkovatel“), zprostředkovává za níže uvedených podmínek zájemcům (dále jen „Zájemce“) fotoletety, snímkovací lety a pozorovací lety (dále jen „Služby“). Zprostředkovatel je oprávněn si k realizaci Služby vyžádat účast třetí strany.

2. Vztah Zprostředkovatele a Zájemce i shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Zájemci, na základě kterých lze Zájemce přímo či nepřímo identifikovat.

2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Zájemcem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Zprostředkovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

a. Zprostředkovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Zájmců nebo k příslušné databázi Zprostředkovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

b. Zájemce prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Omezení nakládání s údaji. Zprostředkovatel nebude bez předchozího svolení Zájemce zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Zájemce z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

4. Zpracování osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek) a pro statistické účely.

5. Souhlas Zájemce se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace k letu (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) na www stránkách Zprostředkovatele, uděluje Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace

6. Předávání Osobních údajů. Zprostředkovatel nepředává osobní údaje dalším fyzickým ani právnickým osobám

7. Doba udělení souhlasu. Zájemce uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 1 měsíce od zprostředkování služby resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze zprostředkování Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Zprostředkovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Po uplynutí 1 měsíce jsou Osobní údaje trvale vymazány.

8. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

9. Odvolání souhlasu. Souhlas Zájemce se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. 2/7 VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Zprostředkovatele. Po odvolání Zprostředkovatel zajistí, aby veškeré údaje Zájemce byly z databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Odvolání souhlasu se provádí písemně zasláním žádosti o vymazání na email: baudysova@letatnasbavi.cz

10. Přístup Zájemce k údajům. Zájemce má od registrace k letu právo kdykoliv požádat Zprostředkovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Zprostředkovatel poskytne Zájemci informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ.

11. Poskytnutí osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Zprostředkovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Zprostředkovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

3. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Zájemce o letecké práce odesláním objednávky rezervace letu výslovně potvrzuje souhlas s těmito VOP.

Zájemce o letecké práce výslovně souhlasí s vykonáním letu za účelem leteckého snímkování / pozorovacího letu a to výhradně na vlastní nebezpečí.

Úrazové pojištění není sjednáno a není součástí zaplacené částky.

4. PLATBY ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

Platby za zprostředkování služeb jsou možné pouze bezhotovostní a to bankovním převodem. Platby v hotovosti nepřijímáme.

5. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1. Souhlas s Podmínkami. Každý ze zájemců je povinen se před zahájením zprostředkování Služeb a provedení rezervace seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Za vyjádření souhlasu se považuje odesláním rezervace letu na stránkách provozovatele (kliknutím na tlačítko souhlasím s VOP a následně tlačítko odeslat)..

2. Změny a účinnost změn Podmínek

a. Změny podmínek. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Zprostředkovatel Zájemci.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem může být uskutečňována buď písemně (v případě Zprostředkovatele doručením na adresu sídla či doručením na emailovou adresu objednavky@letatnasbavi.cz. Ústní komunikace mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420608860291.

2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Zprostředkovatelem na straně jedné a Zájemcem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se zprostředkováním Služeb, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je obvodní soud pro Prahu Západ (ve věcech patřících do věcné příslušnosti okresního soudu) nebo Městského soudu v Praze (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.